ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

Нормативни документи

 

Нормативни документи на училището:

 

 

Правилник за вътрешния трудов ред - ТУК!

 

Стратегия за развитие - ТУК!

 

Правилник за дейността на ОУ “Васил Левски“ - ТУК!

 

Годишен план за организиране на дейностите в ОУ "Васил Левски" - ТУК!

  

Учебен план 2019-2020 година - ТУК!

 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи - ТУК!

 

Училищна програма за превенция - ТУК!

 

Ваканции 2019-2020 година - ТУК!

 

Календар за 2019 – 2020 учебна година - ТУК!

 

Седмично разписание за I учебен срок на 2019-2020 - ТУК!

 

График за контролни работи - ТУК!

 

График за консултации по предмети - ТУК!

 

График за допълнителен час на класа - ТУК!

 

Седмично разписание за II учебен срок на 2019-2020 - ТУК!

 

График за контролни работи - ТУК!

 

График за консултации по предмети - ТУК!

 

График за допълнителен час на класа - ТУК!

 

Грефик дежурни учители 2 учебен срок 2019-2020 година - ТУК!

 

Електронен дневник - ТУК!