Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

Документи

 

Документи на училището:

Заповеди за организация на учебния ден през втори учебен срок на учебната 2020-2021 година

     Заповед № РД-10-302 от 11.03.2021г.

       Заповед № РД-10-262 от 03.02.2021г.

       Заповед № РД-10-263 от 03.02.2021г.

Заповед за организация на учебния ден 2020-2021 година - ТУК!

Правилник за вътрешния трудов ред - ТУК! 

Правилник за устройството и дейността на ОУ “Васил Левски“ - ТУК!

Годишен план за организиране на дейностите в ОУ "Васил Левски" - ТУК!

Мерки за повишаване качеството на образование - ТУК!

Учебен план 2020-2021 година 

1 "а" клас

2 "а" клас

3 "а" клас

3 "б" клас

4 "а" клас

5 "а" клас

5 "б" клас

6 "а" клас

7 "а" клас

Форми на обучение - ТУК!

Условия за организиране на формите на обучение - ТУК!

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи - ТУК!

Ваканции 2020-2021 година - ТУК!

Календар за 2020 – 2021 учебна година - ТУК!

Седмично разписание за I учебен срок на 2020-2021 - ТУК!

График за контролни работи - ТУК!

График за консултации по предмети - ТУК!

График за консултации по предмети 2 учебен срок 2020-2021 година - ТУК!

График за допълнителен час на класа - ТУК!

График за допълнителен час на класа 2 учебен срок 2020-2021 година - ТУК!

График дежурни учители 1 учебен срок 2020-2021 година - ТУК! 

График дежурни учители 2 учебен срок 2020-2021 година - ТУК! 

График по дати и предмети за редовна, проправителна и втора поправителна сесия за ученици от дневна и самостоятелна форма на обучение - ТУК!