Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

проект Твоят час - 2017 година

ПРОЕКТ – “ ТВОЯТ ЧАС “ - 2017 година


Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.


Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ – „ТВОЯТ ЧАС”

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

 

Специфични цели на проекта са:

 1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
 2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
 3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
 4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
 5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
 6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
 7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците;
 8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

Предлагани извънкласни дейности:

 

Младежта е толерантност и устрем за образование - Тематична област: Иновации и решаване на проблеми Знам и мога - Тематична област: Български език и литература


Мога да смятам - Тематична област: Математика


ЧЕТЕНЕТО, ПИСАНЕТО – ЛЕСНО И ИНТЕРЕСНО - Тематична област: Български език и литература

 

Приятели на словото - Тематична област: Сценични и танцови изкуства

 

От мен зя теб - Тематична област: Приложни изкуства

 

Училище за таланти - Тематична област: Индивидуални спортове

 

Superheroes - Тематична област: Английски език

 

Зелени патрули - Тематична област: Екология

 

Млади градинари - Тематична област: Предприемачество и обществена среда 

 

Ръководители на извънкласни дейности са:

 • Павлинка Димитрова Андонова
 • Ана Петрова Георгиева
 • Фатма Вели Хабиб
 • Наталия Георгиева Куценко
 • Васил Георгиев Димитров
 • Станка Христова Тонева
 • Красимира Трендафилова Благоева
 • Стоян Илиев Атанасов
 • Константин Красимиров Кръстев

 

Съвет „Твоят час“:

 • Ивелина Божинова Урджанова
 • Атанаска Николова Петрова
 • Гергана Стоянова Тасева
 • Севджан Фидаил Емурла
 • Антоанета Николова Илиева
 • Кичка Цанкова Боботилова
 • Гинка Керина

 

Повече за проекта може да прочетете ТУК!

 

Реализирани дейности:

 

Първа среща с родителите на учениците от групи "Знам и мога" и "Мога да смятам" - ИНФОРМАЦИЯ

Изява на учениците от група "Знам и мога" по случай Денят на христианското семейство - ИНФОРМАЦИЯ

"Четенето, писането - лесно и интересно" -ИНФОРМАЦИЯЕкипна работа на първокласниците с техните родители.

През месец март стартира дейността на групите по интереси ”Зелени патрули” с ръководител Наталия Куценко и „Млади градинари” с ръководител Павлинка Андонова - ИНФОРМАЦЯ 

Учениците, участващи в два клуба по проект „ Твоят час“ – „ Зелени патрули“ и „ Млади градинари“, се заеха с окопаване, почистване, засаждане и декориране на зеленото пространство в Деня на Земята - ИНФОРМАЦИЯ