Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

Проект "Подкрепа за успех"

ПРОЕКТ – „Подкрепа за успех“ 


Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.


Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

  Основната цел на проекта е да се подпомогне равният достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация. 

 

Специфични цели на проекта са:

 1. Изработване на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система. 
 2. Организиране и провеждане на обучения на педагогическите специалисти за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск. 
 3. Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 11 и чл. 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и към допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмети. 
 4. Допълнителни обучения във втория Гимназиален етап за преодоляване на пропуски при усвояването на учебното съдържание и/или за актуализация на знанията и уменията с цел успешно полагане на държавния зрелостен изпит по български език и литература, както и на държавни зрелостни изпити по други учебни предмети от общообразователната подготовка.
 5. Осъществяване на обща подкрепа чрез осигуряване на занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене. 
 6. Осъществяване на обща подкрепа чрез кариерно ориентиране. 
 7. Дейности за работа с родителите чрез Включване на образователни медиатори, социални работници и др. 
 8. Участие в междуучилищни дейности. 

Сформирани групи в ОУ "Васил Левски", период 15.10.2020г. - 14.09.2021г.:

 

 За учениците от I – IV клас 

 • допълнително обучение по учебния предмет български език и литература:

1 "а" клас - брой часове - 70 часа, период 01.12.2020г. - 17.06.2021г.

2 "а" клас - брой часове - 60 часа, период 02.12.2020г. - 11.06.2021г., група 1

2 "а" клас - брой часове - 60 часа, период 01.12.2020г. - 29.06.2021г., група 2

4 "а" клас - брой часове - 70 часа, период 04.12.2020г. - 02.07.2021г.

 

 • допълнително обучение по учебния предмет математика:

 

3 "а" клас - брой часове - 90 часа, период 26.10.2020г. - 29.06.2021г.

3 "б" клас - брой часове - 130 часа, период 19.10.2020г. - 30.06.2021г.

 

 За учениците от V – VII клас

 • допълнително обучение по учебния предмет български език и литература:

7 "а" клас - брой часове -70 часа, период 21.10.2020г. - 05.07.2021г. 

 • допълнително обучение по учебния предмет математика:

7 "а" клас - брой часове - 70 часа, период 20.10.2020г. - 22.06.2021г.

 • допълнително обучение по учебния предмет английски език:

5 "а" клас - брой часове - 80 часа, период 16.11.2020г. - 25.06.2021г. 

Ръководители на групите са:

 • Ивелина Урджанова
 • Кичка Боботилова
 • Гинка Керина
 • Станка Тонева
 • Фатма Хабиб
 • Таня Макахчиева
 • Павлинка Андонова
 • Серафим Петров

 

Координатор по чл. 7 от Наредбата за приобщаващото образование:

 • Мария Димитрова

 

Сформирани групи в ОУ "Васил Левски", период 15.10.2019г. - 14.09.2020г.:

 

 За учениците от I – IV клас 

 • допълнително обучение по учебния предмет български език и литература:

2 "а" клас - брой часове - 80 часа, период 28.10.2019г. - 28.06.2020г.

2 "б" клас - брой часове - 120 часа, период 28.10.2019г. - 28.06.2020г.

3 "а" клас - брой часове - 80 часа, период 08.11.2019г. - 23.06.2020г.

4 "а" клас - брой часове - 60 часа, период 15.10.2019г. - 08.06.2020г.

 

 • допълнително обучение по учебния предмет математика:

 

4 "а" клас - брой часове - 60 часа, период 16.10.2019г. - 10.06.2020г.

 

 За учениците от V – VII клас

 • допълнително обучение по учебния предмет български език и литература:

7 "а" клас - брой часове - 60 часа, период 17.10.2019г. - 04.06.2020г.

 • допълнително обучение по учебния предмет математика:

6 "а" клас - брой часове - 60 часа, период 30.10.2019г. - 03.06.2020г.

7 "а" клас - брой часове - 60 часа, период 29.10.2019г. - 02.06.2020г.

 • допълнително обучение по учебния предмет английски език:

6 "а" клас - брой часове - 60 часа, период 15.10.2019г. - 08.06.2020г.

 

Ръководители на групите са:

 • Кичка Боботилова
 • Гинка Керина
 • Станка Тонева
 • Фатма Хабиб
 • Таня Макахчиева
 • Павлинка Андонова
 • Серафим Петров

 

Координатор по чл. 7 от Наредбата за приобщаващото образование:

 • Мария Димитрова

 

 

 

Сформирани групи в ОУ "Васил Левски", период 10.05.2019г. - 14.09.2019г.:

 За учениците от I – IV клас

 • допълнително обучение по учебния предмет български език и литература:

1 "а" клас - ГРАФИК

1 "б" клас - ГРАФИК

2 "а" клас - ГРАФИК

3 "а" клас - ГРАФИК

4 "а" клас - ГРАФИК

 

 • допълнително обучение по учебния предмет математика:

1 "а" клас - ГРАФИК

1 "б" клас - ГРАФИК

3 "а" клас - ГРАФИК

4 "а" клас - ГРАФИК

 

 За учениците от V – VII клас

 • допълнително обучение по учебния предмет български език и литература:

5 "а" клас - ГРАФИК

6 "а" клас - ГРАФИК

 • допълнително обучение по учебния предмет математика:

7 "а" клас - ГРАФИК

 • допълнително обучение по учебния предмет химия и опазваен на околната среда:

7 "а" клас - ГРАФИК

 

Ръководители на групите са:

 • Кичка Боботилова
 • Гинка Керина
 • Ивелина Урджанова
 • Станка Христова Тонева
 • Фатма Хабиб
 • Велислава Христова
 • Маруся Иванова
 • Мария Терзиева
 • Ана Георгиева
 • Павлинка Андонова
 • Наталия Куценко

 

Координатор по чл. 7 от Наредбата за приобщаващото образование:

 • Мария Димитрова