Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

Проект "Образование за утрешния ден "

 

         Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

    Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.


   Специфичните цели на проекта са:


     - усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
     - подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
     - намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
     - модернизиране на методите и средствата за обучение;
     - повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
     - насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
     - осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

 

ПРОЕКТ – „Образование за утрешния ден“ - учебна 2023/2024 година

 

Сформирани групи в ОУ "Васил Левски", период 23.10.2023г. - 05.12.2023г.:

 

 За учениците от I – IV клас

  • Допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, в които могат да се включат ученици от I до XII клас - ДЕЙНОСТ 6

 2 "а" клас - брой часове - 35 часа, период 23.10.2023г. - 05.12.2023г.

 

Ръководител на групата:

  • Мария Димитрова

 

ПРОЕКТ – „Образование за утрешния ден“ - учебна 2020/2021 година

 

Сформирани групи в ОУ "Васил Левски", период 01.12.2020г. - 14.09.2021г.:

 

 За учениците от I – IV клас

  • Допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, в които могат да се включат ученици от I до XII клас - ДЕЙНОСТ 6

 3 "а" клас - брой часове - 70 часа, период 06.01.2021г. - 05.07.2021г.

 

Ръководител на групата:

  • Мария Димитрова

 

ПРОЕКТ – „Образование за утрешния ден“ - учебна 2019/2020 година

 

Сформирани групи в ОУ "Васил Левски", период 10.12.2019г. - 14.09.2020г.:

 

 За учениците от I – IV клас

  • Допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, в които могат да се включат ученици от I до XII клас - ДЕЙНОСТ 6

 4 "а" клас - брой часове - 70 часа, период 13.01.2020г. - 30.06.2020г.

 

Ръководител на групата:

  • Мария Димитрова