Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

НП "ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА"

ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

      Националната програма е разработена в съответствие е приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 - 2030).

Цели на програмата:
- Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.
- Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното, театралното, филмовото и изобразителното изкуство, както и в областта на спорта;
- Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;
- Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол на учениците;
- Повишаване на музикалната, танцовата, театралната и филмовата култура, както и културата в областта на изобразителното изкуство на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;
- Стимулиране на интереса на учениците към богатото наследство в областта на изкуствата, както и към колективните спортове;
- Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен
начин на живот.

Сформирани групи в ОУ "Васил Левски" през учебна 2023/2024 година:

 

 За учениците от I – IV клас 

 • Модул1: Изкуства

       група за Български народни танци- брой часове - 80 часа, период 13.10.2023г. - 17.06.2024г., ръководител на групата Василка Топузова, участници в групата - 14 ученика

 • Модул2: Спорт

         група по Футбол - брой часове - 80 часа, период 12.10.2023г. - 30.05.2024г., ръководител на групата Васил Димитров, участници в групата - 12 ученика

 За учениците от V – VII клас

 • Модул1:Изкуства

  група за занимания по приложни изкуства "Шарена магия"- брой часове - 80 часа, период 06.10.2023г. - 29.06.2024г., ръководител на групата Наталия Куценко, участници в групата - 14 ученика

 • Модул2: Спорт

   група по Футбол - брой часове - 80 часа, период 16.10.2023г. - 28.06.2024г., ръководител на групата Серафим Петров, участници в групата - 13 ученика

 

Сформирани групи в ОУ "Васил Левски" през учебна 2022/2023 година:

 

 За учениците от I – IV клас 

 • Модул1: Изкуства

        група за Тетарално изкуство "Добрите думи са за теб" - брой часове - 80 часа, период 10.10.2022г. - 01.07.2023г., ръководител на групата Станка Тонева, участници в групата - 8 ученика

 • Модул2: Спорт

         група по Футбол - брой часове - 80 часа, период 10.10.2022г. - 30.05.2023г., ръководител на групата Васил Димитров, участници в групата - 12 ученика

 За учениците от V – VII клас

 • Модул1:Изкуства

  група за Български народни танци- брой часове - 80 часа, период 12.10.2022г. - 01.07.2023г., ръководител на групата Василка Топузова, участници в групата - 9 ученика

 • Модул2: Спорт

   група по Футбол - брой часове - 80 часа, период 12.10.2022г. - 30.06.2023г., ръководител на групата Серафим Петров, участници в групата - 12 ученика