Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

 

BG-RRP-1.015 „УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“

Насочена към създаването на интегрирана учебна среда от ново поколение,
която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването в
сферата на STEM, креативността, изследванията и практическото им приложение.
 Целяща:

  • изграждане на цялостна образователна STEM среда в българските училища, включваща обновяване, модернизиране и създаване на ново пространство, което позволява качествено образование – лабораторен комплекс и среда за придобиване на проектна и предприемаческа компетентност и работа в екип извън класическата система на класната стая. 
  • поощряване и подкрепяне на образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM и да се повиши интересът към науките и научните изследвания у учениците.
  •  подпомагане развитието на училищната общност и повишаване на мотивацията за учене, ангажираността, уменията и постиженията на учениците.
  • подпомагане развитието на практически умения, съобразени с нуждите на пазара на труда, свързани с работата в екип, аналитично и критично мислене, използване на научноизследователски методи и подходи, откриването и създаването на практически решения на проблеми от реалния живот чрез проактивна и предприемаческа нагласа и
    поведение. 
  • стимулиране креативността, критичното, лингвистическото, математическо и технологично мислене посредством експериментално, проектно, изследователско и предприемаческо обучение.
  • осигуряване на достъпа до качествено образование на учениците
  • намаляване на неравенството в достъпа до цифрови технологии и иновативни образователни програми, инструменти и съдържание.