Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

Обява - образователен медиатор

Обява - образователен медиатор по Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ - ТУК

 

ОБЯВА

Във връзка с изпълнение дейностите Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“, Основно училище „Васил Левски“

обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността:

Образователен медиатор

на пълен работен ден за период 01.07.2022г. до 31.12.2022г.

 1. Основна цел на длъжността.

Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

ІІ. Области на дейност.

Общи:

 • Организира и осъществява дейности, осигуряващи редовно посещение на училище и пълноценно участие на децата и учениците в образователния процес.
 • Предоставя услуги за включване на родителите и местните общности в образователния и социалния живот на учениците от училищата.
 1. Специфични:
 • Съдейства за обхващането и включването на учениците, подлежащи на задължително училищно образование.
 • Посещава семействата на децата, които подлежат на задължително училищно образование, и организира срещи с тях с цел информираност, записване и редовно посещаване на училището;
 • Организира и подпомага процесите, свързани с набавяне на необходимите документи при постъпване в училище; с попълване на заявленията на родителите за прием и разяснява обстоятелствата по кандидатстването, класирането и получаването на резултата; информира семействата на учениците и местната общност относно специфични правила и изисквания в училището;
 • Подпомага формирането на положителна нагласа към учебния процес и работи за пълноценно интегриране на учениците в образователната среда съобразно специфичните и възрастовите им особености и потребности;
 • Съдейства за взаимно опознаване на учениците от различни етнически групи и вероизповедания, за създаване на атмосфера на разбирателство и толерантност и за спазване правата на детето;
 • Улеснява процеса на комуникация между педагогическите специалисти и учениците;
 • Активно участва в разрешаване на спорове, като дейността му е насочена в интерес на учениците. Осъществява превантивна дейност по отношение на конфликтни ситуации;
 • Оказва помощ при общуване и взаимодействие между всички звена на образователните институции и учениците, семействата и местната общност;
 • Подпомага дейности, улесняващи участието на родителите/настойниците и общността в живота на училището;
 • Участва в срещи с родителите и по преценка на ръководството на училището присъства на заседания на обществения и педагогическия съвет;
 • Спазва поверителността на факти и обстоятелства, станали му известни при изпълнение на трудовите задължения, освен в случаите, когато застрашават здравето и живота на учениците;
 • Води дневник за своята работа, в който записва всички дейности, които е извършил за деня, както и регистър на учениците и родителите, с които работи;
 • В началото на учебната година разработва годишен план за работа и при необходимост го актуализира в течение на учебната година;
 • Познава и използва важни нормативни документи, които се съотнасят до неговата работа и спазва техните разпоредби;
 • Зачита и защитава правата на всяко дете съобразно Закона за предучилищното и училищното образование, Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето в Р България и свързаните с тях нормативни актове;
 • Участва в обучения за повишаване на квалификацията и компетентността в сферата на дейност;
 • Изпълнява и други възложени задачи, свързани с дейността.                                                              
 • Изисквания към кандидатите:
 1. Образование:основно/средно/висше образование
 2. Владеенена майчиния език/майчините езици на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в даденото училище.
 3. Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.
 4. Умения за работас деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.
 5. Необходими лични качества:
 • лоялност към институцията;
 • дискретност;
 • толерантност
 • умения за работа в екип;
 • умения за общуване;
 • способност да изпълнява стриктно възложените му задачи;
 • умения за мотивация;
 • умения за управление на конфликти;
 • способност да планира, организира и контролира собствената си работа;
 • умения за разпределяне на времето.
 1. Професионален опит: не се изисква
 2. Допълнителна квалификация/обучение: компютърна грамотност.

 

 1. Начин на извършване на подбора:

Подборът ще бъде извършен на два етапа:

 • по документи
 • събеседване с избраните по документи кандидати=

Необходими документи:

 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Автобиография;
 3. Копие от диплома за завършено образование;
 4. Други документи, предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения, сертификати от преминати обучения, препоръки (по желание)

Продължителност на заетостта: до приключване на Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ – 31.12.2022 година.

Документи се подават лично или по пощата на адрес: с. Караджово, ул. „20-ТА“ №17, община  Садово, област Пловдив, или на електронен адрес: diakona@karadjovo.com, като в ТЕМА на писмото се посочва: Кандидатстване за позиция: „Образователен медиатор".

Срок за подаване на документи: до 16.00 ч. на 28 юни 2022 г.