Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

Външно оценяване - 7 клас

 

За седмокласниците и техните родители

 

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ СЛЕД VII КЛАС,


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ,


Във връзка с предстоящото национално външно оценяване, Ви информираме:

 

Датите за НВО през учебтата 2023/2024 година, са:

 • Български език и лителатура - 19.06.2024 година, начало от 09:00 часа
 • Матматика - 21.06.2024 година, начало 09:00 часа
 • Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 година, начало 09:00 часа

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПИТИТЕ

Седмокласниците не подават заявления за полагане на приемните изпити по БЕЛ и по математика. Такса не се заплаща.

 

Заявление се подава за полагане на изпит по:

 • Чужд език - 01 - 16 февруари 2024г.
 • За проверка на способностите по изобразително изкуство, музика, спорт - 21 -31 май 2024г./вкл./

Заявленията се подават в училището, в което се обучава ученикът.

 

Продължителността на приемните изпити не включва времето за съобщаване на изпитния вариант и техническата подготовка за започване на приемния изпит, като:

 • за модула за национално външно оценяване  част 1 – 75 минути;
 • за допълнителния модул – 90 минути.

Продължителността на приемните изпити за ученици със специални образователни потребности се удължава с 30 минути.

Учениците в VІІ клас:

 • се явяват на НВО по български език и литература и по математика в училищата, в които се обучават;
 • явяват се в изпитната зала с документ за самоличност;
 • заемат определените им места не по-късно 8,45 часа;
 • ползват за изпита черен цвят химикалка, а по математика – и линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума;
 • не ползват коректори, калкулатори, справочници и мобилна комуникационна техника;
 • не напускат изпитната зала след изтичане на времето за работа върху модула част 1 на НВО;
 • изслушват един път текста за преразказ ;
 • получават един екземпляр от текста за преразказ и го четат самостоятелно в рамките на 15 (петнадесет) минути, след което го връщат на квесторите;
 • по време на изслушването и на самостоятелното четене на текста за преразказ нямат право да си водят бележки;

 

До 02 юли 2024 г. се обявяват резултатите от НВО.

След обявяване на резултата от всеки приемен изпит учениците в присъствието на родител (настойник) имат право да се запознаят с проверената си изпитна работа по ред, определен от началника на РУО; не се разрешава изнасяне, копиране или преписване на изпитните работи.

 

От 08 до 10 юли 2024г. подават документи за участие в приема в училищата, определени от началника на РУО:

 

До 12 юли 2024 г. се обявяват списъците с приетите ученици на първи етап от класирането. Учениците, класирани по ПЪРВО желание, се записват в училището, в което са приети в срок от 15 юли 2024 г. до 17 юли 2024 г. вкл., като в противен случай губят мястото си и то се обявява като свободно за II етап на класиране.

Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класирането от 15 юли до 17 юли 2024 г. вкл. Образец на заявление за участие във втори етап на класиране се предоставя от училището, в което ученикът е приет на първи етап на класиране.

В заявлението учениците не може да променят и пренареждат желанията си. Кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап на класирането. НЕ КЛАСИРАНИТЕ по нито едно желание на I етап на класиране ученици, участват АВТОМАТИЧНО във II етап на класиране, като НЕ Е необходимо да подават заявление за участие във втори етап на класиране.

 

Приетите на II етап на класиране ученици ще бъдат обявени до 19 юли 2024 г. вкл. Независимо от резултата от втория етап на класиране, ученикът следва /АКО ЖЕЛАЕ/ да се запише в училището, в което е класиран в срок от 22 юли до 24 юли 2024 г.

За не успелите да се класират или неудовлетворени от втория етап на класирането и не записали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране. Заявяването за участие в трети етап на класиране е от 26 до 29 юли 2024. Резултатите от трети етап на класиране ще бъдат оповестени до 30 юли 2024 г. Проверката на класирането се осъществява по описания на първо класиране начин.

Класираните на трети етап ученици се записват в училището, в което са класирани от 31 юли до 01 август 2024 г. За целта следва да се подаде ново заявление в училището-гнездо, в което желанията могат да се подредят отново съобразно останалите свободни места. В трети етап на класирането може да участва и ученик, който не е участвал в първия и втория етап на класирането.

За не успелите да се класират или неудовлетворени от трети етап на класирането и не записали се ученици съществува възможност за участие в четвърти етап на класиране. Заявяването за участие в четвърти етап на класиране е от 05 до 06 август 2024 г.. Резултатите от четвърти етап на класиране ще бъдат оповестени до 07 август 2024 г. Проверката на класирането се осъществява по описания на първо класиране начин.

Класираните на четвърти етап ученици се записват в училището, в което са класирани от 08 до 09 август 2024 г. За целта следва да се подаде ново заявление в училището-гнездо, в което желанията могат да се подредят отново съобразно останалите свободни места.

Повече информация за кандидатстването , изпитите и приема на учениците от седми клас можете да прочетете в сайта на МОН /www.mon.bg/ или на сайта на РУО – Пловдив – /www.ruobg.com/.

 

ВАЖНО Е  ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ТЕЗИ  ДОКУМЕНТИ ПРЕДИ ИЗПИТИТЕ:

 

Учебно изпитна програма по БЕЛ след – 7 клас

 

Учебно изпитна програма по Математика след – 7 клас