Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

Външно оценяване - 7 клас

 

За седмокласниците и техните родители

 

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ СЛЕД VII КЛАС,


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ,


Във връзка с предстоящото национално външно оценяване, Ви информираме:

 

Датите за НВО през учебтата 2017/2018 година, са:

 • Български език и лителатура - 21.05.2018 година
 • Матматика - 23.05.218 година

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПИТИТЕ

Седмокласниците не подават заявления за полагане на приемните изпити по БЕЛ и по математика. Такса не се заплаща.

 

Заявление се подава само за полагане на изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика, хореография, спорт, подава се в училището, в което се обучава ученикът.

За явяване на изпит по музика, хореография, спорт, таксата се заплаща по банковата сметка на регионалния инспекторат, на територията на който ученикът ще бъде насочен да полага изпит, която е публикувана в справочника.

Изпитите за проверка на способностите не се отнасят за приемането в държавните училища към Министерство на културата, които организират приема си самостоятелно.

Продължителността на приемните изпити не включва времето за съобщаване на изпитния вариант и техническата подготовка за започване на приемния изпит, като:

 • за модула за национално външно оценяване – 60 минути;
 • за допълнителния модул – 90 минути.

Продължителността на приемните изпити за ученици със специални образователни потребности се удължава с 30 минути.

Учениците в VІІ клас:

 • се явяват на НВО по български език и литература и по математика в училищата, в които се обучават;
 • явяват се в изпитната зала с документ за самоличност;
 • заемат определените им места не по-късно 9,45 часа;
 • ползват за изпита син цвят химикалка, а по математика – и линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума;
 • не ползват коректори, калкулатори, справочници и мобилна комуникационна техника;
 • не напускат изпитната зала след изтичане на времето за работа върху модула НВО, ако ще работят по допълнителния модул;
 • изслушват един път текста за преразказ ;
 • получават един екземпляр от текста за преразказ и го четат самостоятелно в рамките на 15 (петнадесет) минути, след което го връщат на квесторите;
 • по време на изслушването и на самостоятелното четене на текста за преразказ нямат право да си водят бележки;
 • по математика имат право да нанасят означения или да правят изчисления по задачите върху тестовата книжка.

 

До 06 юни 2018 г. се обявяват резултатите от тестовете.

В срок до 5 (пет) работни дни след обявяване на резултата от всеки приемен изпит учениците в присъствието на родител (настойник) имат право да се запознаят с проверената си изпитна работа по ред, определен от началника на РИО; не се разрешава изнасяне, копиране или преписване на изпитните работи.

 

От 20 до 26 юни 2018г. подават документи за участие в приема в училищата, определени от началника на РИО:

 

До 03 юли 2018 г. се обявяват списъците с приетите ученици на първи етап от класирането. Учениците, класирани по ПЪРВО желание, се записват в училището, в което са приети в срок от 04 юли 2018 г. до 06 юли 2018 г. вкл., като в противен случай губят мястото си и то се обявява като свободно за II етап на класиране.

Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класирането от 04 юли 2018 г. до 06 юли 2018 г. вкл. Образец на заявление за участие във втори етап на класиране се предоставя от училището, в което ученикът е приет на първи етап на класиране.

В заявлението учениците не може да променят и пренареждат желанията си. Кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап на класирането. НЕ КЛАСИРАНИТЕ по нито едно желание на I етап на класиране ученици, участват АВТОМАТИЧНО във II етап на класиране, като НЕ Е необходимо да подават заявление за участие във втори етап на класиране.

 

Приетите на II етап на класиране ученици ще бъдат обявени до 12 юли 2018 г. вкл. Независимо от резултата от втория етап на класиране, ученикът следва /АКО ЖЕЛАЕ/ да се запише в училището, в което е класиран в срок от 13 юли 2018 г. до 17 юли 2018 г.

За не успелите да се класират или неудовлетворени от втория етап на класирането и не записали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране. Заявяването за участие в трети етап на класиране е от 20 юли 2018г. до 24 юли 2018г. Резултатите от трети етап на класиране ще бъдат оповестени до 26 юли 2018 г. Проверката на класирането се осъществява по описания на първо класиране начин.

Класираните на трети етап ученици се записват в училището, в което са класирани от 27 юли до 30 юли 2018 г. За целта следва да се подаде ново заявление в училището-гнездо, в което желанията могат да се подредят отново съобразно останалите свободни места. В трети етап на класирането може да участва и ученик, който не е участвал в първия и втория етап на класирането.

 

Повече информация за кандидатстването , изпитите и приема на учениците от седми клас можете да прочетете в сайта на МОМН /www.mon.bg/ или на сайта на РИО – Пловдив – /riobg/.

 

ВАЖНО Е  ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ТЕЗИ  ДОКУМЕНТИ ПРЕДИ ИЗПИТИТЕ:

 

Изисквания за провеждане на Национално Външно оценяване след 7-ми клас за учебната 2015/2016 година

 

Учебно изпитна програма по БЕЛ след – 7 клас

 

Учебно изпитна програма по Математика след – 7 клас

 

Заповед за провеждане на Национално Външно Оценяване – след 7 клас

 

График за дейностите по прием на учениците след 7 клас