Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Караджово, община Садово

Документи 2021-2022г.

 

Документи на училището:

Заповеди за организация на учебния ден през първи учебен срок на учебната 2021-2022 година

Заповед № РД-10-113 от 02.11.2021г.

Заповеди за организация на учебния ден през втори учебен срок на учебната 2021-2022 година

Заповед № РД-10-253 от 31.01.2022г.

Правилник за вътрешния трудов ред - ТУК! 

Правилник за устройството и дейността на ОУ “Васил Левски“ - ТУК!

Годишен план за организиране на дейностите в ОУ "Васил Левски" - ТУК!

Мерки за повишаване качеството на образование - ТУК!

Учебен план 2021-2022 година 

1 "а" клас

2 "а" клас

3 "а" клас

4 "а" клас

4 "б" клас

5 "а" клас

6 "а" клас

7 "а" клас

Форми на обучение - ТУК!

Условия за организиране на формите на обучение - ТУК!

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи - ТУК!

Ваканции 2021-2022 година - ТУК!

Календар за 2021 – 2022 учебна година - ТУК!

Седмично разписание за II учебен срок на 2021-2022 - ТУК!

График за контролни работи - ТУК!

График за консултации по предмети 2 учебен срок 2021-2022 година - ТУК!

График за допълнителен час на класа 2 учебен срок 2021-2022 година - ТУК!

График дежурни учители 2 учебен срок 2021-2022 година - ТУК! 

График по дати и предмети за редовна, проправителна и втора поправителна сесия за ученици от дневна и самостоятелна форма на обучение - ТУК!