ВИДЕО

БЮДЖЕТ

СТАТИИ

СТАТИИ

Предстои

15.09.2016 > Откриване на новата учебна година

28.10.2016 > Ден на народните будители

23.12.2016 > Коледа

17.02.2017 > Патронен празник на училището

03.03.2017 > Национален празник на Република България

07.04.2017 > Международен ден на ромите

14.05.2017 > Празник на село Караджово > Празник на буквите в първи клас

23.05.2017 > Ден на славянската писменост и култура

31.05.2017 > Край на учебната година за начален курс

17.06.2017 > Край на учебната година за учениците от 5-8 клас

01.07.2017 > Традиционен благотворителен бал на училището

ИГРА
ОБРАЗОВАТЕЛНА
ИГРА

ИГРА
КАРИЕРНО
ОРИЕНТИРАНЕ

Кариерно Ориентиране

“Квалификация на педагогическите специалисти“

 

Проект “Квалификация на педагогическите специалисти“

BG 051РО001 – 3.1.03-0001
«КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ»

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО


Нов проект на Министерството на образованието, младежта и науката по ОП „Развитие на човешките ресурси“ ще изпълнява дирекция „Квалификация и кариерно развитвие“ в партньорство с Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието.

По проекта ще се работи 38 месеца – до края на 2014. Той ще бъде насочен към педагогическите специалисти и ще способства за повишаване на тяхната професионална компетентност в научната, методическата и управленска подготовка, като ще създаде стимули за надграждащи квалификации, ще мотивира за саморазвитие и самоусъвършенстване. Предвижда се през различни видове обучение да преминат 42 230 учители, 1500 помощник-директори по учебната дейност и 2 200 директори на детски градини.

Особеностите на проекта са, че той включва достатъчно диференциран подход към заинтересованите специалисти, като предлага различни по време и форма обучения, достъп до обучения в институции, предлагащи международно признати сертификати потвърждаващи нива на знание и компетентности в областта на чуждите езици, квалификации за специалисти, работещи в специфична среда и нуждаещи се от допълнителни компетентности. Предвидена е също програма за формиране на управленски знания, в това число и базови – свързани с управлението на образователно-възпитателния процес, на взаимоотношенията със заинтересовани страни, с развитието на човешките ресурси и бюджетни средства.

Специфичните цели ще доведат до множество съпътстващи и положителни ефекти – добра адаптивност и адекватност на младите кадри, условия за насърчаване и развитие на изявени учители, усъвършенстване на мениджърските умения.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Целият педагогически колектив на нашето училище премина обучение по избраните теми.

И през 2014-2015 г. училището ни продължава работата си по Проекта „Квалификация на педагогическите специалисти“.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Акценти от проект „Квалификация на педагогическите специалисти

Публикувано от kkostadinov на 2012/4/26

1. Обща продължителност – 38 месеца
2. Общ брой обучаеми– 45 930:

Учители – 42 230
Помощник-директори по учебна дейност – 1 500
Директори на училища и детски градини – 2 200

Краткосрочни обучения
5 дни присъствено обучение и един месец дистанционно консултиране за всяко обучение

Принцип на подбор на учителите, включени в краткосрочните обучения: Обучение на училищни екипи от всяко училище и детска градина .

Резултати от приложението на екипния принцип :
1. подпомагане на по-малките училища в подготовката на учителите (при тях парите от делегирания бюджет не достигат за квалификация)
2. последващо прилагане на новопридобитите умения и знания в масовото общообразователно училище и детска градина
3. подготвени училищни екипи, които след завършването на обученията ще служат като мултипликатори и ще обучават колегите си чрез формите на вътрешно училищна квалификация
4. подготвени екипи в помощ на ръководството на училището или детската градина при изготвянето и прилагането на специфичните училищни политики (пр. за интеграция, за превенция..)

1. Обучение на детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка
От всяка детска градина се обучава екип от двама човека. Общ брой обучаеми – 4400 човека

Резултати: Чрез обученията ще бъде неутрализиран дефицита на знания и умения, необходими в динамично променящата се съвременна среда, която предполага овладяване на ключовите компетенции още в предучилищното обучение. Както се посочва в Европейската рефернтна рамка въпросът за компетнциите на подрастващите е от жизнено значение. Те се поставят в основата на педагогическите стратегии: за личностно изразяване и развитие, за гражданско съзнание, за правата на детето и за възпитаване на отговорност за избор; за социалната интеграция и реализация на негови намерения и на бъдещи проекти. обучението

2. Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда
От всяко средищно и защитено училище се обучава екип от 3 човека, а от останалите училищата, – по 1 човек, които ще служат като мултипликатори след обучението си.. Общ брой обучаеми – 4 500 човека

Обучението е насочено основно към средищните и защитени училища. Според анализ на ЦКОКО на резултатите от PISA 2009, резултатите на учениците от тези училища са по-ниски от средните за страната. Проблемът се корени в спецификата на средата – езика1, на който се контактува в семейството, социалния статус на родителите, населеното място2, вида 3на училището, в която оперират тези училища, като учителите имат нужда да овладеят нови методи за работа, които използват различния културен бекграунд на учениците като предпоставка за постигане на по-добри резултати, а не като недостатък. Проектът подпомага решаването на проблема чрез посочване на пътищата за приобщаващо образование на малцинствата, чрез приложение на успешни етносоциални практики и технологии в интеркултурна среда, изграждане на социокултурна компетентност у педагогическите специалисти в професионален и личностен план.
Използването на възможностите, породени от мултикултурната среда, в която оперират учебните заведения, е актуално за всички училища поради глобализацията и многообразието на съвременния свят. Това поражда необходимостта от обучение на представители от всяко училище.

3. Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа с деца и ученици със СОП

От всички училища и детски градини, в които се осъществява интегрирано обучение на ученици със СОП, се обучават екипи от 3 човека. Общ брой обучаеми – 4800
Проблематиката е нова и неразработена в система за цялата страна, в контекста на Стратегия 2020 за учене през целия живот. Изготвени са документация и стандарти, валидни за цялата страна, което позволява единен подход при прилагането на педагогическите технологии – както управленски (от страна на директорите), така и изпълнителски (от страна на учителите и непедагогическия персонал). Много малка част от педагозите в общообразователното училище и детска градина имат специализирана подготовка за работа с деца със СОП – по отношение на отделните видове увреждания и заболявания, спецификата на организация на средата им (дневен режим, хранене, рехабилитация, съпътстваща терапия и др.), а това ги резервира и силно затруднява работата им с тази група деца. Липсва или е недостатъчна информираността на социалната среда (родители и деца) за типологията на уврежданията и/или хроничните заболявания при децата, за техните педагогически измерения като базисно условия за създаване на адекватни индивидуални педагогически технологии за работа с тези деца. Отчита се необходимост от преодоляване на стигмата и съпротивите на приемащата среда (педагози, непедагогически персонал, родители, деца) по отношение на детето със СОП, като се повишат информираността и компетентностите им по отношение на включването на детето със СОП в детската градина и общообразователното училище.

4. Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците.
От всяко училище ще се обучат екипи, чиято численост се определя от вида на училището на принципа – по 2 човека за образователна степен: начално у-ще– 2 човека, основно 4 човека, СОУ – 6, гимназия – 2. Общ брой обучаеми – 9700 човека

Обучението е насочено към преодоляване на дефицитите при текущото оценяване на знанията и уменията на учениците, самооценката, оценяване на неформалното учене, на междупредметните връзки и самостоятелното учене. Да създадат навици и нагласи у учениците за учене през целия живот е една от най-важните мисии на училището. Самооценяването е ефективен инструмент за постигането на тази цел. Учителите трябва да насърчават и подпомагат самооценяването защото по този начин учениците стават активни участници в процеса на учене. Оценяването на осъществяваното обучение е сложен и многостранен процес, в който задължително трябва да се включат, под различни форми, ключовите заинтересовани страни – учители, ученици, родители.

5. Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие и агресията

От всяко училище се обучава екип от 5 човека. Общ брой обучаеми – 13 000.
Шокиращите прояви на насилие и агресия в училище все повече привличат вниманието на българската общественост. Причините за това явление са много: бързите социални промени, смяната на поколенията и ценностите, характеристиките на процеса на социализация, разрушаване на традиционното семейство и установяване на нови форми на съжителство и др. Агресията и насилието са резултат от неефективно съжителство между носители на различни ценности, на липса на социални компетентности и модели на поведение за мирно справяне с конфликтите и не на последно място, на неумение насилствените конфликти да бъдат трансформирани в не насилствени.
Кроскултурни изследвания, проведени в страните на ЕС показват, че конфликтите в училищната общност са основната причина учителите да напускат професията, и че само една десета от всички педагогически кадри виждат отговорността си за тяхното възникване и неефективно решаване. В същото време, около 80% признават, че не са подготвени да се с правят с конфликтна ситуация, ако се изправят пред такава.
България не е единствената, която е изправена пред предизвикателството да се справи с агресията и насилието в училище; но може би е единствената в ЕС, която няма програма за това. Предвидените обучения ще компенсират до голяма степен този дефицит.

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Източник:

http://www.niod.bg/modules/specedition/article.php?storyid=1002

––––––––––––––––––––––––––––––––-

Още информация: http://bnt.bg/bg/news/view/70321

–––––––––––––––––––––––––––––––––

График на дейностите по проекта може да видите  ТУК

Източник: http://uchitel.mon.bg/ – това е страницата, на която може да следите за  цялата информация по даденият проект!!!